Privatlivspolitik for patienter

 

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler ogbehandler Alment praktiserende læge Karen Holbøll, som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Alment praktiserende læge KarenHolbøll behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger

Almentpraktiserende læge Karen Holbøll] indsamler og behandler følgende typer afpersonoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorieraf personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål

Personoplysninger benyttes til følgende formål:

Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig

Udarbejdelse af lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

Afregningsformål

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’sdatabeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevantsundhedsretlig lovgivning

Dokumentationspligt

Overholdelseaf basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmelfor behandlingen

Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning


Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.


Kilder

I nogle tilfælde indsamler jeg personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Jeg behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse meddenne privatlivspolitik.


Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering ellerbehandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt medfølgende modtagere:

Der videregives oplysninger tilandre sundhedspersoner,hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtedehændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligthertil ifølge gældende lovgivning.

Duvhar som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).

Ved henvisning afpatienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

Ved indberetning af laboratorieprøver videre gives prøverne til sygehuslaboratorierne.

Ved indberetning afoplysningeri forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger tilde regionale afregningskontorer.

Ved udstedelse af recepter videregives oplysningertil landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.

Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.

I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.


Lovgrundlagfor behandling og videregivelse af personoplysninger

Detjuridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dinepersonoplysninger er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregivesalmindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles ogvideregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Her udoverer vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved denalmindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6,bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brugfor afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionensafregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens§60.

Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens§ 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligtkap. 3.

Kliniske patientdata videregives tilkliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 ogbekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaserm.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig sompatient.

Dine personoplysningervideregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningensartikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysningervideregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efterreglerne i sundhedslovens § 43.

Ved afdøde patienterkan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglernei sundhedslovens § 45.


Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysningerer baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis dutilbage kalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud fortilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brugaf databehandlere

Dinepersonoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne afog efter instruks fra mig.Mine databehandlereer p.t.

·CGM

·DAK-E (digitale forløbsplaner)

·DMDD, Webreq og Webpatient (bestillingaf laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)Opbevaringsperiode

Jegopbevarer personoplysninger om dig, så længe harbehov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dogi henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse iminimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfældehvor jeg ernødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelsemed en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil bliveopbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunderDatatilsynet.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsenaf dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig